El Govern no fa cas de les peticions de Compromís de subtitular per a persones sordes les desconnexions de RTVE

S’incompleix la Llei General de la Comunicació audiovisual i suposa un greuge per a aquest col·lectiu

Madrid 18 de desembre de 2017

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha denunciat que el Govern espanyol ignora a un ampli col·lectiu de persones amb problemes d’audició i usuaris i que manté sense subtitular els informatius del centre territorial valencià de RTVE.

La coalició va preguntar per les mesures que havia adoptat o pensava adoptar el Govern per contractar un tècnic estenotipista, perquè realitzara la subtitulació en temps real per a persones sordes, cosa a la qual obliga la normativa actual, ja que en l’actualitat s’està vulnerant la Llei General de la Comunicació audiovisual, fet que suposa un greuge per a aquest col·lectiu.

Entre les ‘mesures’ que relaciona el Govern citen a la Constitució com a garant de drets a “expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions mitjançant la paraula, l’escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció” i que la “llei regularà l’organització i el control parlamentari dels mitjans de comunicació social dependents de l’Estat o de qualsevol entitat pública i garantirà l’accés a aquests mitjans dels grups socials i polítics significatius, respectant el pluralisme de la societat i de les diverses llengües d’Espanya“, entre d’altres respostes-tipus que solen enviar a les freqüents preguntes referides a la manipulació política en els serveis informatius d’aquesta corporació. 

Per a Mulet “la resposta és una falta de respecte cap a les persones amb dificultats amb problemes d’audició i deixa clar l’interès cap a les respostes dels grups de l’oposició. Recentment vam aprovar en l’últim Ple de desembre una moció que va incorporar esmenes de la coalició valenciana de cara a millorar la situació de mitjans i seguretat de l’alumnat sord a les aules i ens contesten ara per soleares“, cosa que per al senador valencià “deixa clar el seu interès per subtitular la informació de centres territorials com el valencià, un territori pel qual no han apostat mai“, ha conclòs.

Els mateixos treballadors van acusar recentment a la cadena de manipulació en els informatius, per ignorar a Compromís, la segona força més votada a la ciutat de València i la tercera en els comicis autonòmics.

rtve sords rtve r

El Gobierno desoye las peticiones de Compromís de subtitular para personas sordas las desconexiones de RTVE

Se incumple la Ley General de la Comunicación audiovisual y supone un agravio para este colectivo 

Madrid, 18 de diciembre de 2017

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha denunciado que el Gobierno central ignora a un amplio colectivo de personas con problemas de audición y usuarios y que mantiene sin subtitular los informativos del centro territorial valenciano de RTVE.

La coalición preguntó por la medidas que había adoptado o pensaba adoptar el Gobierno para contratar a un técnico estenotipista, para que realizara la subtitulación en tiempo real para personas sordas, algo a lo que obliga la normativa actual, ya que en la actualidad se está vulnerando la Ley General de la Comunicación audiovisual, lo que supone un agravio para este colectivo.

Entre las ‘medidas’ que relaciona el Gobierno citan a la Constitución como garante de derechos a “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción” y que la “ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo d e la sociedad y de las diversas lenguas de España”, entre otras respuestas-tipo que suelen enviar a las frecuentes preguntas referidas a la manipulación política en los servicios informativos de esta corporación.

Para Mulet “la respuesta es una falta de respeto hacia las personas con dificultades con problemas de audición y deja claro el interés hacia las respuestas de los grupos de la oposición. Recientemente aprobamos en el último Pleno de diciembre una moción que incorporó enmiendas de la coalición valenciana de cara a mejorar la situación de medios y seguridad del alumnado sordo en las aulas y nos contestan ahora por soleares”, algo que para el senador valenciano “deja claro su interés por subtitular la información de centros territoriales como el valenciano, un territorio por el que no han apostado jamás”, ha concluido.

Los propios trabajadores acusaron recientemente a la cadena de manipulación en los informativos, para ignorar a Compromís, la segunda fuerza más votada en la ciudad de València y la tercera en los comicios autonómicos.

Descarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *