El Govern va mentir per a no permetre l’arribada de refugiats al País Valencià.

informes refugiats informes refugiats r antigua-reconocimientoL’executiu reconeix a Compromís en el Senat que no va existir cap informe per a vetar l’arribada de refugiats al País  Valencià demanada pel Consell

Madrid 11 de novembre de 2017- La vicepresidenta del Consell i responsable d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra va demanar al Govern central autoritzar l’arribada de refugiats al País Valencià davant la crisi humanitària que sacsejava amb especial virulència Europa aquest passat hivern. Espanya incomplia qualsevol compromís i avergonyia a propis i estranys, i Oltra oferia que 104 pisos i 244 habitacions en albergs, la qual cosa permetria sumar a un nombre d’1.392 persones refugiades, com a mínim, com a primera acció.

El Govern, en lloc d’aplaudir la proposta, prendre nota i fer el propi, va intentar traure rèdit partidista i va filtrar que suposadament, la majoria d’aquesta oferta estava en condicions precàries (alguns mitjans pròxims al PP van arribar a publicar fotografies no actuals o que no es corresponia als centres proposats), amb aquesta informació tergiversada van intentar ridiculitzar la proposta del Consell i evitar l’arribada humanitària de refugiats.

En les primeres respostes a les peticions d’informació realitzades per via parlamentaria pel Senador de Compromís, Carles Mulet, es remetia a l’existència d’una inspecció feta a aquesta oferta d’allotjament, i al fet que la mateixa no complia amb els requisits mínims.
Mulet ha vingut exigint reiteradament informació sobre qui i quan s’han fet aquestes suposades inspeccions ( ja que el Consell o els propietaris dels immobles no eren coneixedors), dels expedients, actes, o informes que acreditaren aquesta revisió, i en ningú cas s’han aportat dades.

Davant la insistència de Compromís, el Govern va canviar d’argument afirmant que “ En relació amb la informació interessada és important recordar que el dret d’asil és una competència exclusiva de l’Estat segons el que es disposa en l’article 149.1.2ª de la Constitució Espanyola, i d’acord amb les obligacions internacionals d’Espanya, aquesta competència inclou l’acolliment i integració dels sol·licitants d’asil i beneficiaris de protecció internacional” , ja no era una problema de qualitat, sinó de competències: millor no acollir que permetre que ho promoguera una comunitat autònoma i li posara els colors a Madrid.

El ridícul d’aquesta negativa va arribar a l’extrem d’haver de reconèixer Madrid l’evident “ cal indicar que la Comunitat Valenciana va posar a la disposició del Sistema Nacional d’Acollida recursos addicionals en molt poc temps i segueix sent la Comunitat que majors oferiments ha realitzat. Aquesta mostra de solidaritat mereix tot el reconeixement” va reconèixer el govern en resposta escrita.

Malgrat açò, el portaveu de Compromís en la Cambra alta, ha continuat insistint “ En relació amb la no idoneïtat dels allotjaments ofertats per la Comunitat Valenciana per a l’acolliment de sol·licitant d’asil/beneficiaris de protecció internacional, la valoració dels recursos ha sigut realitzada per ONGs especialitzades. Per açò se sol·licita còpia de les actes o informes elaboradors per aquestes ONGs especialitzades que es van remetre al Govern “ ha sigut l’última petició de documentació tramitada:

La resposta, no dóna sorpreses: “ En relació amb la iniciativa de referència es reitera el ja informat en les iniciatives amb nº  expedient 689/352, de data 6 de juny de 2017, -nº registre 21267-, i 689/1242, de data 19 de setembre de 2017, -nº registre 57992-, en tant que les valoracions dels recursos no es deriven d’un expedient o informe concret, per tant, no és possible facilitar la informació interessada en el sentit requerit per La seua Senyoria”

“No hi ha expedients, ni informes, ni gens, per tant, que demostre que l’oferta de la Generalitat no era adequada, mentre, ha passat un any impedint que els valencians acullen a refugiats que fugen de les guerres, del fam, o de la mort, i el govern de Rajoy per a impedir aquest acte humanitari va preferir mentir “- ha lamentat Mulet.

 

 

El Gobierno mintió para no permitir la llegada de refugiados al País Valencià.

El ejecutivo reconoce a Compromís en el Senado que no existió ningún informe para vetar la llegada de refugiados al País Valencià pedida por el Consell

Madrid 11 de noviembre de 2017- La vicepresidenta del Consell y responsable de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra pidió al Gobierno central autorizar la llegada de refugiados al País Valencià ante la crisis humanitaria que sacudía con especial virulencia Europa este pasado invierno.  España incumplía cualquier compromiso y avergonzaba a propios y extraños, y Oltra ofrecía que 104 pisos y 244 habitaciones en albergues, lo que permitiría sumar a un número de 1.392 personas refugiadas, como mínimo, como primera acción.

 

El Gobierno, en lugar de aplaudir la propuesta, tomar nota y hacer lo propio, intentó sacar rédito partidista y filtró que supuestamente, la mayoría de esta oferta estaba en condiciones precarias (algunos medios próximos al PP llegaron a publicar fotografías no actuales o que no se correspondía a los centros propuestos), con esta información tergiversada intentaron ridiculizar la propuesta del Consell y evitar la llegada humanitaria de refugiados

 

En las primeras respuestas a las peticiones de información realizadas por vía parlamentaría por el Senador de Compromís, Carles Mulet,  se remitía a la existencia de una inspección hecha a esta oferta de alojamiento, y a que la misma no cumplía con los requisitos mínimos.

Mulet ha venido exigiendo reiteradamente información sobre  quién y cuándo se han hecho estas supuestas inspecciones (ya que el Consell o los propietarios de los inmuebles no eran conocedores), de los expedientes, actas, o informes que acreditaran esta revisión, y en ningú caso se han aportado datos.

 

Ante la insistencia de Compromís, el Gobierno cambió de argumento afirmando que “  En relación con la información interesada es importante recordar que el derecho de asilo es una competencia exclusiva del Estado según lo dispuesto en el artículo 149.1.2ª de la Constitución Española, y de acuerdo con las obligaciones internacionales de España, esta competencia incluye la acogida e integración de los solicitantes de asilo y beneficiarios de protección internacional” , ya no era una problema de calidad, sino de competencias: mejor no acoger que permitir que lo promoviera una comunidad autónoma y le pusiera los colores a Madrid.

 

El ridículo de esta negativa llegó al extremo de tener que reconocer Madrid lo evidente “  cabe indicar que la Comunidad Valenciana puso a disposición del Sistema Nacional de Acogida recursos adicionales en muy poco tiempo y sigue siendo la Comunidad que mayores ofrecimientos ha realizado. Esta muestra de solidaridad merece todo el reconocimiento”  reconoció el gobierno en respuesta escrita.

A pesar de ello, el portavoz de Compromís en la Cámara Alta, ha continuado insistiendo “  En relación con la no idoneidad de los alojamientos ofrecidos por la Comunidad Valenciana para la acogida de solicitante de asilo/beneficiarios de protección internacional, la valoración de los recursos ha sido realizada por ONGs especializadas. Por ello se solicita copia de las actas o informes elaboradors por estas ONGs especializadas que se remitieron al Gobierno “  ha sido la última petición de documentación tramitada:

 

La respuesta, no da sorpresas: “  En relación con la iniciativa de referencia se reitera lo ya informado en las iniciativas con nº expediente 689/352, de fecha 6 de junio de 2017, -nº registro 21267-, y 689/1242, de fecha 19 de septiembre de 2017, -nº registro 57992-, en cuanto que las valoraciones de los recursos no se derivan de un expediente o informe concreto, por tanto, no es posible facilitar la información interesada en el sentido requerido por Su Señoría”

 

“No hay expedientes,  ni informes, ni nada, por lo tanto, que demuestre que la oferta de la Generalitat no era adecuada, mientras, ha pasado un año impidiendo que los valencianos acojan a refugiados que huyen de las guerras, del hambre, o de la muerte, y el gobierno de Rajoy para impedir  este acto humanitario prefirió mentir “- ha lamentado Mulet.

 

 

El Govern va mentir per a no permetre l’arribada de refugiats al País Valencià.

L’executiu reconeix a Compromís en el Senat que no va existir cap informe per a vetar l’arribada de refugiats al País  Valencià demanada pel Consell

Madrid 11 de novembre de 2017- La vicepresidenta del Consell i responsable d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra va demanar al Govern central autoritzar l’arribada de refugiats al País Valencià davant la crisi humanitària que sacsejava amb especial virulència Europa aquest passat hivern. Espanya incomplia qualsevol compromís i avergonyia a propis i estranys, i Oltra oferia que 104 pisos i 244 habitacions en albergs, la qual cosa permetria sumar a un nombre d’1.392 persones refugiades, com a mínim, com a primera acció.

El Govern, en lloc d’aplaudir la proposta, prendre nota i fer el propi, va intentar traure rèdit partidista i va filtrar que suposadament, la majoria d’aquesta oferta estava en condicions precàries (alguns mitjans pròxims al PP van arribar a publicar fotografies no actuals o que no es corresponia als centres proposats), amb aquesta informació tergiversada van intentar ridiculitzar la proposta del Consell i evitar l’arribada humanitària de refugiats.

En les primeres respostes a les peticions d’informació realitzades per via parlamentaria pel Senador de Compromís, Carles Mulet, es remetia a l’existència d’una inspecció feta a aquesta oferta d’allotjament, i al fet que la mateixa no complia amb els requisits mínims.
Mulet ha vingut exigint reiteradament informació sobre qui i quan s’han fet aquestes suposades inspeccions ( ja que el Consell o els propietaris dels immobles no eren coneixedors), dels expedients, actes, o informes que acreditaren aquesta revisió, i en ningú cas s’han aportat dades.

Davant la insistència de Compromís, el Govern va canviar d’argument afirmant que “ En relació amb la informació interessada és important recordar que el dret d’asil és una competència exclusiva de l’Estat segons el que es disposa en l’article 149.1.2ª de la Constitució Espanyola, i d’acord amb les obligacions internacionals d’Espanya, aquesta competència inclou l’acolliment i integració dels sol·licitants d’asil i beneficiaris de protecció internacional” , ja no era una problema de qualitat, sinó de competències: millor no acollir que permetre que ho promoguera una comunitat autònoma i li posara els colors a Madrid.

El ridícul d’aquesta negativa va arribar a l’extrem d’haver de reconèixer Madrid l’evident “ cal indicar que la Comunitat Valenciana va posar a la disposició del Sistema Nacional d’Acollida recursos addicionals en molt poc temps i segueix sent la Comunitat que majors oferiments ha realitzat. Aquesta mostra de solidaritat mereix tot el reconeixement” va reconèixer el govern en resposta escrita.

Malgrat açò, el portaveu de Compromís en la Cambra alta, ha continuat insistint “ En relació amb la no idoneïtat dels allotjaments ofertats per la Comunitat Valenciana per a l’acolliment de sol·licitant d’asil/beneficiaris de protecció internacional, la valoració dels recursos ha sigut realitzada per ONGs especialitzades. Per açò se sol·licita còpia de les actes o informes elaboradors per aquestes ONGs especialitzades que es van remetre al Govern “ ha sigut l’última petició de documentació tramitada:

La resposta, no dóna sorpreses: “ En relació amb la iniciativa de referència es reitera el ja informat en les iniciatives amb nº  expedient 689/352, de data 6 de juny de 2017, -nº registre 21267-, i 689/1242, de data 19 de setembre de 2017, -nº registre 57992-, en tant que les valoracions dels recursos no es deriven d’un expedient o informe concret, per tant, no és possible facilitar la informació interessada en el sentit requerit per La seua Senyoria”

“No hi ha expedients, ni informes, ni gens, per tant, que demostre que l’oferta de la Generalitat no era adequada, mentre, ha passat un any impedint que els valencians acullen a refugiats que fugen de les guerres, del fam, o de la mort, i el govern de Rajoy per a impedir aquest acte humanitari va preferir mentir “- ha lamentat Mulet.

 

 

El Gobierno mintió para no permitir la llegada de refugiados al País Valencià.

El ejecutivo reconoce a Compromís en el Senado que no existió ningún informe para vetar la llegada de refugiados al País Valencià pedida por el Consell

Madrid 11 de noviembre de 2017- La vicepresidenta del Consell y responsable de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra pidió al Gobierno central autorizar la llegada de refugiados al País Valencià ante la crisis humanitaria que sacudía con especial virulencia Europa este pasado invierno.  España incumplía cualquier compromiso y avergonzaba a propios y extraños, y Oltra ofrecía que 104 pisos y 244 habitaciones en albergues, lo que permitiría sumar a un número de 1.392 personas refugiadas, como mínimo, como primera acción.

 

El Gobierno, en lugar de aplaudir la propuesta, tomar nota y hacer lo propio, intentó sacar rédito partidista y filtró que supuestamente, la mayoría de esta oferta estaba en condiciones precarias (algunos medios próximos al PP llegaron a publicar fotografías no actuales o que no se correspondía a los centros propuestos), con esta información tergiversada intentaron ridiculizar la propuesta del Consell y evitar la llegada humanitaria de refugiados

 

En las primeras respuestas a las peticiones de información realizadas por vía parlamentaría por el Senador de Compromís, Carles Mulet,  se remitía a la existencia de una inspección hecha a esta oferta de alojamiento, y a que la misma no cumplía con los requisitos mínimos.

Mulet ha venido exigiendo reiteradamente información sobre  quién y cuándo se han hecho estas supuestas inspecciones (ya que el Consell o los propietarios de los inmuebles no eran conocedores), de los expedientes, actas, o informes que acreditaran esta revisión, y en ningú caso se han aportado datos.

 

Ante la insistencia de Compromís, el Gobierno cambió de argumento afirmando que “  En relación con la información interesada es importante recordar que el derecho de asilo es una competencia exclusiva del Estado según lo dispuesto en el artículo 149.1.2ª de la Constitución Española, y de acuerdo con las obligaciones internacionales de España, esta competencia incluye la acogida e integración de los solicitantes de asilo y beneficiarios de protección internacional” , ya no era una problema de calidad, sino de competencias: mejor no acoger que permitir que lo promoviera una comunidad autónoma y le pusiera los colores a Madrid.

 

El ridículo de esta negativa llegó al extremo de tener que reconocer Madrid lo evidente “  cabe indicar que la Comunidad Valenciana puso a disposición del Sistema Nacional de Acogida recursos adicionales en muy poco tiempo y sigue siendo la Comunidad que mayores ofrecimientos ha realizado. Esta muestra de solidaridad merece todo el reconocimiento”  reconoció el gobierno en respuesta escrita.

A pesar de ello, el portavoz de Compromís en la Cámara Alta, ha continuado insistiendo “  En relación con la no idoneidad de los alojamientos ofrecidos por la Comunidad Valenciana para la acogida de solicitante de asilo/beneficiarios de protección internacional, la valoración de los recursos ha sido realizada por ONGs especializadas. Por ello se solicita copia de las actas o informes elaboradors por estas ONGs especializadas que se remitieron al Gobierno “  ha sido la última petición de documentación tramitada:

 

La respuesta, no da sorpresas: “  En relación con la iniciativa de referencia se reitera lo ya informado en las iniciativas con nº expediente 689/352, de fecha 6 de junio de 2017, -nº registro 21267-, y 689/1242, de fecha 19 de septiembre de 2017, -nº registro 57992-, en cuanto que las valoraciones de los recursos no se derivan de un expediente o informe concreto, por tanto, no es posible facilitar la información interesada en el sentido requerido por Su Señoría”

 

“No hay expedientes,  ni informes, ni nada, por lo tanto, que demuestre que la oferta de la Generalitat no era adecuada, mientras, ha pasado un año impidiendo que los valencianos acojan a refugiados que huyen de las guerras, del hambre, o de la muerte, y el gobierno de Rajoy para impedir  este acto humanitario prefirió mentir “- ha lamentado Mulet.

Descarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Blog

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *