L’AVE entre València i Barcelona serà de tercera i anirà per la via dels Rodalies

ave 2 r ave 3 r ave 3 ave 4 r ave 5 r ave 5 ave 6 r ave 6 ave p ave r ave2 ave4 corredor r corredor tren teruel teruel resposta corredor corredor r ave4 ave2 ave r ave p ave 6 ave 6 r ave 5 ave 5 r ave 4 r ave 3 ave 3 r ave 2 r sanz sanz r

Mulet: “el Govern deixa ben clar que l’AVE entre València i Barcelona serà de tercera i anirà per la via dels Rodalies”

Les inquietants respostes del Govern a Compromís al Senat: El Govern admet incidències tècniques i administrativa entre Castelló i Vandellòs però sense explicar quines

València, 2 de maig de 2017

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha afirmat hui que els PGE de l’Estat per a 2017 i, especialment l’apartat de Foment, demostren un pla a sang freda contra els interessos valencians. “Aquest Govern anuncia que en Foment s’ha pressupostat un 30% més del que es va executar el 2016 en aquest departament i ací està la trampa, ja que únicament es va executar en 2016 el 40% del projectat. Per això, si se segueix amb aquesta dinàmica, estem parlant de la nul·litat absoluta“, ha assenyalat Mulet.

El senador territorial ha advertit que, de les reiterades respostes a preguntes escrites, es dedueix sense dubtes que la connexió AVE entre València i Barcelona, ​​està condemnada a ser pel tercer fil i no per una plataforma reservada “no som d’AVE, però no té cap sentit que s’estiguen construint AVE per tota la península, però entre la segona i la tercera ciutat, o el que és el mateix, en la connexió de tot el País Valencià amb Europa, se’ns condemne a circular els trens AVE per la mateixa via per la qual circularan les mercaderies, rodalies, mitjana i llarga distància“, de manera que “tindrem trens AVE, amb preu elitista i comoditat d’estàndards AVE, però sense ser de ‘velocitat AVE’ com a la resta de l’Estat. Cada quilòmetre d’AVE entre Madrid i Valladolid ha tingut un cost de 23 milions d’euros, de manera que els 54 milions pressupostats per a 2017 del corredor ens La Encina-Xàtiva i València, són poc més de dos km d’AVE a la resta de l’Estat. Els 58,9 per adaptar la línia entre València i Vandellòs, més del mateix, o els 15,4 per a les actuacions de Sagunt-Terol-Saragossa: pura misèria“, ha afegit.

Per a Compromís “hi compartim o no el model del tren AVE, veiem com s’aposta per plataformes reservades per a l’AVE des de Madrid a qualsevol punt, que absorbeix totes les inversions ferroviàries, però entre València i Barcelona, ​​o directament entre el País Valencià i Catalunya i per extensió Europa, se’ns va a aïllar amb un AVE de tercera. Els nostres diners no anirà a la millora de les infraestructures ferroviàries com a la resta de l’Estat, sinó a finançar actuacions segurament supèrflues, en altres parts. Un nou episodi del saqueig continuat“.

PREGUNTES I RESPOSTES:

No aclareixen si el futur corredor passarà per València:

pregunta:

Tenen previst que el Corredor Mediterrani compte amb dues plataformes independents per a passatgers i mercaderies des de la frontera francesa fins a Algesires passant per València?.

Resposta

El corredor mediterrani és una prioritat per al Govern d’Espanya i per a la seua implantació s’ha dissenyat una estratègia d’actuació perquè siga una realitat el més aviat possible, permetent compatibilitzar tots els trànsits de viatgers i mercaderies actuals i futurs, d’acord amb les disponibilitats del sector.

La inversió en el corredor mediterrani en la seua concepció actual suposa aproximadament 17.000 milions d’euros, dels quals fins a la data se n’han executat 13.500 milions. No obstant això, això no és obstacle perquè en el futur, en els trams on el trànsit així ho exigís, es produeixi la separació completa del trànsit en plataformes independents.

L’AVE QUE ARRIBAVA AL MARÇ

P El delegat del Govern al País Valencià, Joan Carles Moragues, assegura que l’AVE arribarà a Castelló el proper mes de març. El Ministeri de Foment ja ha donat quatre dates diferents, totes elles incomplertes, per a la connexió entre la província i Madrid.

– Quants AVE al dia van a circular entre les dues ciutats?

SENSE ESTUDIS DE FREQÜÈNCIES

R En relació amb la informació sol·licitada s’indica que el Ministeri de Foment està treballant amb diverses hipòtesis per a l’establiment de nous serveis.

NO HAN ESTUDIAT EL PREU

– Quina tarifa tindrà l’AVE entre aquestes dues ciutats?

En relació amb la informació sol·licitada s’indica que el Ministeri de Foment encara no ha determinat el preu base de la relació interessada.

ES COMPROMETEN A MANTENIR RODALIES, MALGRAT CIRCULAR PER LES MATEIXES VIES

– Quants trens de rodalies es van a eliminar per la suposada implantació d’aquest AVE?

El Ministeri de Foment té previst mantenir el servei de Rodalies existent.

NO SABEN ON PARARÀ L’AVE

– ¿En quins municipis tindrà parada aquest supòsit AVE?

En relació amb la informació sol·licitada s’indica que Renfe està treballant amb diverses hipòtesis per a l’establiment de nous serveis.

INCIDÈNCIES “SECRETES” AVE CASTELLÓ-TARRAGONA

– En quin estat estan els estudis per connectar per AVE Castelló i Tarragona ?, Què traçat es preveu?

En relació amb la informació sol·licitada s’indica que el passat dia 19 de març van finalitzar les obres d’implantació del tercer carril entre València i Castelló, de manera que el dilluns 20 de març van començar les circulacions en prova en horari nocturn.

En relació amb la resta de trams del Corredor Mediterrani entre Tarragona i Castelló s’assenyala el següent:

Entre Tarragona i Vandellòs, està previst l’inici de les circulacions en prova en 2018. I entre Vandellòs i Castelló, s’estan continuant els treballs per solucionar les incidències tècniques i administratives i poder reprendre les obres al més aviat possible.

SENSE CÀLCULS per evitar la saturació de línies

Ha calculat el Govern les molèsties que tindrà embotir aquest tren per les mateixes vies que actualment ocupen les mercaderies, rodalies, llargues distàncies i en definitiva tots els trens entre Castelló i València?

Les obres finalitzades entre València i Castelló tenen com a objectiu primordial possibilitar la prestació de serveis d’Alta Velocitat (AV) entre Madrid i Castelló en ample internacional, com una primera etapa. Per a aquesta fase, es programaran els trens d’AV en els horaris més adequats per minimitzar les interferències a la resta de trànsits, sense haver de suprimir cap altre servei actualment existent.

VIA PV-ARAGÓ

Tenen previst millorar l’estat de la via entre Saragossa i València?

En relació amb la informació sol·licitada, s’indica que les actuacions previstes són les següents:

Implantació del tren terra entre Terol i Caminreal.

Actuacions en terraplens, està en fase de licitació la redacció de projectes per a la millora de terraplens identificats en la línia.

L’Autoritat Portuària de València té previst finançar en una primera fase la millora de la línia Saragossa-Sagunt-Terol, amb un projecte d’augment de fins a 750 m de la longitud útil de 5 apartadors (2017-2018). Aquesta inversió ascendeix a 13,6 milions d’euros i es realitzarà amb base en una estreta col·laboració tècnica entre l’autoritat portuària, Ports de l’Estat i ADIF.

En una segona fase, es preveu destinar una partida de 40 milions d’euros per continuar amb les actuacions de millora en la línia. Amb aquestes actuacions es pretén elevar les prestacions dels serveis ferroviaris per al transport de cotxes i contenidors amb origen o destinació en els ports valencians, augmentant el seu hinterland a la zona logística de Saragossa i potenciant el Corredor Cantàbric Mediterrani.

Mulet: “el Gobierno deja bien claro que el AVE entre València y Barcelona será de tercera e irá por la vía de los Cercanías”

Las inquietantes respuestas del Gobierno a Compromís en el Senado: El Gobierno admite incidencias técnicas y administrativa entre Castelló y Vandellós pero sin explicar cuáles

València, 2 de mayo de 2017.

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha afirmado hoy que los PGE del Estado para 2017 y, en especial el apartado de Fomento, demuestran un plan a sangre fría contra los intereses valencianos. “Este Gobierno anuncia que en Fomento se ha presupuestado un 30% más de lo ejecutado en 2016 en este departamento y ahí está la trampa, pues únicamente se ha ejecutado en 2016 el 40% de lo proyectado. Por ello, si se sigue con esta dinámica, estamos hablando de la nulidad absoluta”, ha señalado Mulet.

El senador territorial ha advertido que, de las reiteradas respuestas a preguntas escritas, se deduce sin dudas que la conexión AVE entre València y Barcelona, está condenada a ser por el tercer hilo y no por una plataforma reservada “no somos de AVE, pero no tiene ningún sentido que se estén construyendo AVE por toda la península, pero entre la segunda y la tercera ciudad, o lo que es lo mismo, la conexión de todo el País Valencià con Europa, se condene a circular los trenes AVE por la misma vía por la que circularán los mercancías, cercanías, media y larga distancia”, por lo que “tendremos trenes AVE, con precio elitista y comodidad de estándares AVE, pero sin ser de velocidad AVE como en el resto del Estado. Cada quilómetro de AVE entre Madrid y Valladolid ha tenido un coste de 23 millones de euros, por lo que los 54 millones presupuestados para 2017 del corredor ente la Encina-Xàtiva y València, son poco más de dos km de AVE en el resto del Estado. Los 58,9 para adaptar la línea entre València y Vandellós, más de lo mismo, o los 15,4 para las actuaciones de Sagunto-Teruel-Zaragoza, pura miseria”, ha añadido.

Para  Compromís “compartamos o no el modelo del tren AVE, vemos como se apuesta por plataformas reservadas para el AVE desde Madrid a cualquier punto, que absorbe todas las inversiones ferroviarias, pero entre València y Barcelona, o directamente entre el País Valencià y Catalunya y por extensión Europa, se nos va a aislar con un AVE de tercera. Nuestro dinero no irá a la mejora de las infraestructuras ferroviarias como en el resto del Estado, sino a financiar actuaciones seguramente superfluas, en otras partes. Un nuevo episodio del saqueo continuado”.

PREGUNTAS  Y RESPUESTAS:

No aclaran si el futuro corredor pasará por València:

Pregunta:

¿Tienen previsto que el Corredor Mediterráneo cuente con dos plataformas independientes para pasajeros y mercancías desde la frontera francesa hasta Algeciras pasando por València?.

Resposta

El corredor mediterráneo es una prioridad para el Gobierno de España y para su implantación se ha diseñado una estrategia de actuación para que sea una realidad lo antes posible, permitiendo compatibilizar todos los tráficos de viajeros y mercancías actuales y futuros, de acuerdo con las disponibilidades del sector.

La inversión en el corredor mediterráneo en su concepción actual supone aproximadamente 17.000 millones de euros, de los cuales hasta la fecha se han ejecutado 13.500 millones.

No obstante, ello no es óbice para que en el futuro, en los tramos donde el tráfico así lo exigiera, se produzca la separación completa del tráfico en plataformas independientes.

EL AVE QUE LLEGABA EN MARZO

P El delegado del Gobierno en el País Valencià , Juan Carlos Moragues, asegura que el AVE llegará a Castellón el próximo mes de marzo. El Ministerio de Fomento ya ha dado cuatro fechas distintas, todas ellas incumplidas, para la conexión entre la provincia y Madrid.

– ¿Cuantos AVE al día van a circular entre las dos ciudades?

SIN ESTUDIOS DE FRECUENCIAS

R En relación con la información solicitada se indica que el Ministerio de Fomento está trabajando con varias hipótesis para el establecimiento de nuevos servicios.

NO HAN ESTUDIADO EL PRECIO

– ¿Qué tarifa tendrá el AVE entre estas dos ciudades?

En relación con la información solicitada se indica que el Ministerio de Fomento aún no ha determinado el precio base de la relación interesada.

SE COMPROMETEN A MANTENER CERCANIAS, A PESAR DE CIRCULAR POR LAS MISMAS VÍAS

– ¿Cuantos trenes de cercanías se van a eliminar por la supuesta implantación de este AVE?

El Ministerio de Fomento tiene previsto mantener el servicio de Cercanías existente.

NO SABEN DONDE PARARÁ EL AVE

– ¿En qué municipios tendrá parada este supuesto AVE?

En relación con la información solicitada se indica que Renfe está trabajando con varias hipótesis para el establecimiento de nuevos servicios.

INCIDENCIAS “SECRETAS” AVE CASTELLÓ-TARRAGONA

– ¿En qué estado están los estudios para conectar por AVE Castelló y Tarragona?, ¿Qué trazado se prevé?

En relación con la información solicitada se indica que el pasado día 19 de marzo finalizaron las obras de implantación del tercer carril entre Valencia y Castellón, de manera que el lunes 20 de marzo comenzaron las circulaciones en prueba en horario nocturno.

En relación con el resto de tramos del Corredor Mediterráneo entre Tarragona y Castellón se señala lo siguiente:

Entre Tarragona y Vandellós, está previsto el inicio de las circulaciones en prueba en 2018. Y entre Vandellós y Castellón, se están continuando los trabajos para solventar las incidencias técnicas y administrativas y poder retomar las obras a la mayor brevedad posible.

SÍN CÁLCULOS PARA EVITAR SATURACION DE LÍNEAS

¿Ha calculado el Gobierno las molestias que tendrá embutir este tren por las mismas vías que actualmente ocupan las mercancías, cercanías, largas distancias y en definitiva todos los trenes entre Castelló y València?

Las obras finalizadas entre Valencia y Castellón tienen como objetivo primordial posibilitar la prestación de servicios de Alta Velocidad (AV) entre Madrid y Castellón en ancho internacional, como una primera etapa. Para esta fase, se programarán los trenes de AV en los horarios más adecuados para minimizar las interferencias al resto de tráficos, sin tener que suprimir ningún otro servicio actualmente existente.

VÍA PV-ARAGÓN

¿Tienen previsto mejorar el estado de la vía entre Zaragoza y València?

En relación con la información solicitada, se indica que las actuaciones previstas son las siguientes:

Implantación del tren tierra entre Teruel y Caminreal.

Actuaciones en terraplenes, está en fase de licitación la redacción de proyectos para la mejora de terraplenes identificados en la línea.

La Autoridad Portuaria de Valencia tiene previsto financiar en una primera fase la mejora de la línea Zaragoza-Sagunto-Teruel, con un proyecto de aumento de hasta 750 m de la longitud útil de 5 apartaderos (2017-2018). Esta inversión asciende a 13,6 millones de euros y se realizará con base en una estrecha colaboración técnica entre la Autoridad Portuaria, Puertos del Estado y ADIF.

En una segunda fase, se prevé destinar una partida de 40 millones de euros para continuar con las actuaciones de mejora en la línea. Con estas actuaciones se pretende elevar las prestaciones de los servicios ferroviarios para el transporte de coches y contenedores con origen o destino en los puertos valencianos, aumentando su hinterland a la zona logística de Zaragoza y potenciando el Corredor Cantábrico Mediterráneo.

 

Descarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Premsa

Comentaris

  1. daman diu:

    Vamos a ver, como diría Paco Candel, “Los otros catalanes//Els altres catalans”. ¿Quieres dejar de hablar por boca de algunos medios de comunicación y de ciertos partidos políticos y sus líderes a los militantes?¿Quieres hablar desde tu propia experiencia personal? ¡Pero que me estas contando! ¿Qué te sientes español? ¿Tú que has vivido en tus carnes la expulsión de tu querida España? Porque lo recuerdas, ¿no?, recuerdas que te expulsaron de tu tierra querida. Te expulsó el señorito, el cacique, el terrateniente, el empresario que no te daba trabajo. Y en un acto de valor te viniste aquí. Y cuando vino el inmigrante con su maleta de cartón o de mimbre, atada con cinturones y cuerdas, llena de ilusiones para que no se escaparan, ¿a dónde te dirigiste? A Catalunya, a Barcelona, no dijiste me voy a España, dijiste me voy a Catalunya. Y aquí, después de trabajar duro estás dónde estás, con un proyecto de vida cumplido, un proyecto realizado en esta tierra, tu tierra. Que encima si vas a la tuya te tratan con desprecio por desinformación total y absoluta. Y a pesar de ello, ¿eres capaz de decir que te sientes español? ¿Tu, que te has ganado el derecho de ser catalán? ¿Tu, más que nadie sabes que es ser español? ¿Ser menospreciado en tu propia tierra por aquella casta que te expulsó? La casta española que ahora te quiere quitar lo que has construido con tanto esfuerzo. Tu casa, tus pensiones, tu dignidad. La casta que te quiere quitar a ti, a tus hijos y a tus nietos el derecho conquistado con tu esfuerzo, de ser catalán, de tener dos lenguas, de tener un futuro. Reacciona explícalo bien a tus hijos para impedir que sean manipulados. Solo tú sabes la verdad. No la escondas. Lucha por tu derecho a conservar lo conseguido. Lucha por la independencia de tu país, del país de tus nietos, de Catalunya. Hay que desmontar esas falsedades y mentiras, esa leyenda negra, ese boicot que da votos fuera de Catalunya. Un dato, Catalunya paga 37.179 millones de euros al Estado y el País Vasco 956 millones, cuando debería pagar 6500 millones y nadie dice nada, además están haciendo consultas y tampoco nadie comenta nada o la corrupción en Andalucía y todos calladitos.//

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *