Compromís lamenta que Govern evite protegir els cítrics com sí fa amb els lactis.Adjuntem les dues preguntes formulades pel senador de Compromís, Carles Mulet, i la resposta donada pel Govern. Segun Mulet “ aquesta absència de compromisos demostra la doble vara de mesurar de l’executiu, amb suports a certs agroalimentaris mentre no vol aplicar les mateixes mesures per als cítrics. Ens és igual si el nom tècnic ha de ser preus mínims o contractes tipus homologats, però es ni un, ni l’un altre, mentre es castiga al sector amb els acords europeus amb els productors de sud Àfrica, o la venda a pèrdua de les grans superfícies” 

PRIMERA PREGUNTA:
L’organització agrària valenciana “LA UNIÓ” sol·licita que el contracte homologat de la llet que pacta preus mínims es puga estendre a altres sectors com el dels cítrics de cara a la pròxima campanya de comercialització, amb la finalitat d’assegurar a l’agricultor una quantitat econòmica per l’esforç de tot un any i evitar l’abandó de les explotacions.
Aquesta entitat demana igualment que es puga traslladar també a altres sectors amb especial rellevància en el camp valencià i que pateixen periòdicament crisi de preus. Els agricultors han de percebre “una quantitat justa i mínima” que els permeta mantenir els seus camps en producció.

El Ministeri del ram ha signat recentment un acord de consens entre el conjunt del sector làctic espanyol per a generalitzar els contractes homologats. Es proposaran així uns preus mínims prenent com a referència els existents a França i que després de sumar els costos de transport podrien arribar a la xifra de 0,29 a 0,31 euros per litre. Aquest acord arribat en el sector de la llet trenca l’argumentació de les Administracions Públiques que han rebutjat sistemàticament les peticions del sector citrícola de pactar uns preus mínims des de l’any 2003 per anar en contra del lliure mercat i de la normativa comunitària.
Ara es veu que allò que val per a alguns sectors per a uns altres no és possible.
Un sector tan important econòmicament com és el dels cítrics, que factura anualment 1.200 milions d’euros, necessita aconseguir establir un preu mínim mitjançant el qual tots els estaments del mateix s’obliguen a complir-ho.
Per açò es veu necessari una política de preus mínims i justs per als citricultores de cara a l’inici de la pròxima campanya al setembre.

Pensa el Govern tenir en compte aquesta reivindicació, i cercar el consens per a
establir un preu mínim en els cítrics?

Segona pregunta:

Què motiva la discriminació als cítrics valencians respecte altres productes
agroalimentaris, respecte a una política proteccionista?
L’excusa és que la normativa de la UE i internacional no permeten l’establiment de preus mínims, però sabem que feta la llei, feta el parany i en la pràctica sí que hi ha un preu mínim per als làctics, i amb mesures concretes com l’establiment d’un contracte tipus que permetera fixar el preu de compravenda es podria de facto aconseguir aqueix preu mínim.
Aquesta petició no és nova, i el Govern Central és coneixedor de la reivindicació, i no ha fet gens per a avançar en aqueix camí”. Fa falta una nova política a nivell estatal per a protegir al camp valencià, especialment als cítrics, que és l’habitual moneda de canvi amb tercers països, de la competència deslleial i d’una política de les grans superfícies que acaben perjudicant greument les rendes agràries i la comercialització del producte.
En l’actualitat des del Govern Central s’ha promogut acords amb sector làctic espanyol per a generalitzar els contractes homologats, i aconseguir uns preus mínims prenent com a referència els existents a França i se sumen els costos de transport, mentre al mateix temps, es rebutja sistemàtica un preu mínim per als citricos sota l’excusa que no és possible aplicar aquestes mesures, quan en la pràctica es demostra que si es vol, es pot.
El desitjable ja no és un preu mínim, sinó simplement que la producció de
cítrics del País Valencià tinga un preu, un preu que permeta al productor pagar les
despeses i traure benefici que faça viable l’explotació .
Tant respecte als cítrics, com la resta de producció agropecuària de
certa importància, que les administracions competents es posen a treballar i establir
plans i mesures per la seua potenciació, i cercar tots els mecanismes a l’abast per
una política que ajude a rellançar el sector agroalimentari, tant important
precisament ara en temps de crisiPer tot açò, es pregunta què mesures pensa adoptar el Govern sobre aquest tema

Resposta:

La Llei 2/2000, de 7 de gener, reguladora dels contractes tipus de productes agroalimentaris, té per objecte regular l’homologació dels contractes tipus agroalimentaris l’àmbit dels quals d’aplicació s’estenga a més d’una Comunitat Autònoma. Est contracte tipus homologat tindrà la consideració de model, al com podran ajustar els seus contractes, sotmesos al dret privat, els operadors del sistema agroalimentari. De conformitat amb el que es disposa en l’article 3 d) de la Llei 2/2000, el preu a percebre i els criteris per a la seua actualització seran lliurement fixats per les parts signatàries del contracte, les quals podran tenir en compte, si escau, indicadors de preus o costos. Aquests indicadors hauran de ser objectius, transparents, verificables i no manipulables. En aquest sentit, el contracte-tipus de subministrament de llet crua de vaca aplicable a ramaders amb codi REGA, homologat a l’empara del que es disposa en aquesta Llei (Ordre AAA/67/2016, de 25 de gener), a proposta de l’Organització Interprofessional Làctica, no estableix preus mínims. Tal com s’ha pronunciat la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, la fixació d’aquest preu constituiria una actuació il·legal i una falta molt greu segons la normativa de competència. Al mateix temps que sancionable per aquest òrgan, doncs incompliria l’art. 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència i l’article 101 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. La relació de contractes tipus homologats pel Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient pot consultar-se en la pàgina web del Ministeri, a través del següent enllaç:
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/contratos-tipo-agroalimentarios.

 

 

Descarrega en PDFDescarrega en PDFDescarrega en PDF
Arxivat en: Activitat Parlamentaria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *